Общи условия

Общи условия и правила за участие в Escape стаите на клуба „Mentalist“

 

Настоящите Общи условия и правила уреждат провеждането на всяка една “Ескейп игра” (наричана за краткост „Играта”), организирана в клуба „Mentalist“ от “ДИГИТАЛ НЕТЛОРК” ООД, ЕИК 203649792, със седалище и адрес на управление: гр. София,р-н Изгрев, ж.к. Изток, бл. 202, ап. 4, представлявано от управителя Калин Орлинов Костов, (наричан за краткост „Организатор на играта”).

Общи правила

1. Игрите се провеждат в специално обозначени за тази цел помещения и при спазване на установените правила за участниците в тях, като за целта се провежда задължителен предварителен инструктаж.
2. Забранява се участието в Играта без писменото съгласие във вид на декларация на всеки един участник поотделно.
3. С участието си в Игрите участниците дават съгласието си да бъдат фотографирани, видеозаснемани и/ или да бъде извършен аудио запис. Тези материали са собственост на Организатора на играта и могат да бъдат използвани за рекламни и промоционални цели по негова преценка.
4. Всеки участник в Игра е длъжен да се придържа към настоящите общи условия и правила в интерес на общата безопасност по време на провеждане на Играта.
5. В Игрите могат да участват лица, навършили 14- или 18-годишна възраст (спрямо конкретната Игра). Лица на възраст до 14 години могат да участват в Играта, но само при условие, че са придружени от родител или настойник, който да плати таксата за участие в Играта от тяхно име и да гарантира за поведението им, безопасността им и нанесените от тях щети по време на Игра.
6. Максималната продължителност на една Игра е един астрономически час (60 минути), като в една игра могат да вземат участие минимум двама души и максимум – пет или шест, според играта. Участниците нямат право да искат удължаване на игралното време.

Безопасност

7. В Играта не могат да участват лица със сърдечно-съдови проблеми, страдащи от хипертония и клаустрофобия и др.заболявания; лица, които са получили противопоказания от медицинско лице, както и такива, чието моментно състояние представлява риск за тяхното здравословно състояние или за това на другите участници в играта. В определени видове игри, за които това обстоятелство е предварително разгласено, не се препоръчва да участват и бременни жени или хора с по-слаба психика.
8. В случай на невъзможност на някой от участниците да продължи участието си в Играта по здравословни или други причини, същият трябва да прекрати участието си в Играта и да напусне помещението, придружен при необходимост от други участници. В този случай, ако не се стигне до нулиране на Играта, останалите участници могат да продължат участието си в започналата Игра.
9. В случай на инцидент или сериозно заболяване на някой от участниците, представител на Организатора на играта, осъществяващ контрол върху процеса на Играта, може да вземе решение за нейното преждевременно спиране и/или оказване на медицинска помощ.
10. Забранено е внасянето на всякакви вещи в помещенията, които биха могли да причинят вреди на участниците или на други вещи, намиращи се в помещението, както и внасянето, притежанието и консумацията на алкохолни напитки, наркотични вещества или всякакви други психотропни вещества в рамките на помещението на Игрите;
11. Забранено е участието на лица, употребили алкохол, наркотични и други психотропни вещества, както и на лекарства, ако последните биха могли да повлияят на техните сетивни възприятия и поведение;
12. Забранено е участието на лица, чието облекло,хигиена и поведение по преценка на представител на Организатора на играта не отговарят на обществените порядки и добрите нрави;
13. Забранено е участието на лица, които по преценка на представител на Организатора на играта проявяват агресия и които биха причинили щети в помещението или биха подстрекавали други участници да извършват нарушения. В случай на поведение, с което се причиняват каквито и да било вреди по време на играта, участникът се отстранява принудително и не може да иска възстановяване на платените суми.
14. По време на игра е необходимо да се спазват правилата, разяснени в предварителния инструктаж, както за конкретните игри, така и общите правила за противопожарна безопасност по регулациите на ЦУМ.

Провеждане на Играта

15. Участниците в Игрите следва да пристигнат в клуба „Mentalist“ не по-късно от 10 минути преди запазения час.
16. Закъснението не е пречка за провеждане на Играта, но ще доведе до намаляване на времетраенето й, ако същата стая е запазена от друг отбор за следващия час. В такъв случай закъснелият отбор не може да иска нито пълно, нито частично възстановяване на цената.
17. Игра може да бъде отменена или отложена за друг ден и час, но не по-късно от до 24 часа преди първоначално запазения час. В противен случай предплатената от участниците сума не се възстановява.

Плащане и възстановяване на суми

18. При запазване на час за игра се плаща капаро в размер на 30 лв., но най-късно до 24 часа преди провеждането на играта трябва да бъде заплатен пълният размер на цената..
Налични са различни средства за плащане – с карта, с банков превод, PayPal, EasyPay, EPay, или на място в клуб „Mentalist“, всеки ден в рамките на работното време.
19. Цената за една ескейп стая включва участието в самата игра, напитки за целия отбор преди или след играта и възможност да използвате помещението на клуба „Mentalist“ в рамките на деня, в който е проведена заплатената игра.
20. В случай на отменяне на запазения част по реда на чл.20, предплатените от участниците суми се възстановяват по начин, съответен на метода на заплащане:

„Mentalist” срещу представяне на удостоверението за плащане, издадено от каса на EasyPay.
21. Участниците в играта заявяват, че няма да имат каквито и да било претенции към Организатора за възстановяване на суми, в случай, че са започнали играта, но са останали недоволни от нея.

Други условия

Отговорност и вреди

22. Участниците са част от Играта доброволно и осъзнават, че те носят следните неизчерпателно изброени рискове: наранявания, травми или други увреждания, причинени от терена, изградените декори, оборудване, случайни предмети, личното им физическо състояние, също така от действията на трети лица (участници). Участниците осъзнават, че мога да бъдат увреден/а поради тяхното и/или на трети лица (участници) невнимание и безотговорност.
23. Организаторът на играта не носи отговорност за инциденти, които могат да възникнат по време на Игрите, включително и за инциденти, свързани със злоупотреба с предмети, които участник е внесъл неправомерно в помещението.
24. Организаторът на играта не носи отговорност за инциденти с участници, които въпреки здравословното си състояние и правилата на чл.6, вземат участие в Играта.
25. Участниците заявяват, че нямат и няма да имат каквито и да било претенции относно обезщетения за претърпени от тях вреди по време на играта спрямо Организатора на играта, както и при проява на проблеми в здравословното им състояние, настъпили след участието им в играта;
26. Участниците в Играта са длъжни да използват оборудването и предметите, находящи се в помещенията, с внимание. Организаторът на играта си запазва всички права да иска обезщетение в случай на умишлено или небрежно повреждане на инструменти, оборудване и предмети, които са част от помещенията и са собственост на Организатора на играта. Той може да я прекрати по всяко време в случай, че някой от участниците отказва да спазва правилата на Играта или да следва инструкциите на служителите, осъществяващи контрола върху даденото помещение. В този случай Организаторът няма да дължи нито частично, нито пълно възстановяване на платените от участниците такси.
27. По време на Игрите личните вещи на участниците са в заключени шкафчета, ключ за които имат единствено участниците. Операторите и Организаторът на играта не носят отговорност за заключените вещи по време на протичане на Играта.
28. Организаторът на играта гарантира, че е застраховал помещението за вреди, настъпили при аварии в помещението, в което се провежда Играта.

Конфиденциалност

29. Всяка информация относно Играта представлява търговска тайна, която не може да се използва или да бъде разгласявана по какъвто и да е начин. Информацията, получена в тази връзка, следва да се пази като конфиденциална.
30. Забранява се копирането, разпространението, публичното показване или създаване на други игри, които биха могли да се считат за производни на Игрите, собственост на Организатора на играта. Той си запазва всички права да предприеме правни действия срещу всяко лице, което е извършило нарушение на правото на интелектуална собственост.
31. Забранява се на всеки участник,пряко или косвено, за негова собствена облага или в полза на друго физическо или юридическо лице, или неперсонифицирано образувание, различни от Организатора на играта, да развива дейност, която пряко или непряко включва провеждане на Играта, и която се конкурира с дейността на Организатора на играта, в рамките на 2 години от запознаване с настоящите общи условия и правила. При нарушаване на забраната за конкуренция от страна на участника за посочения срок, Организаторът има право да претендира обезщетение по общия ред.
32. В помещенията, в които се провеждат Игрите е строго забранено заснемането на всякакъв вид изображения – снимки, звукозаписи, видеоклипове и др. чрез използване на фотоапарати, видеокамери, мобилни телефони с камера, лаптопи и други устройства с вградена камера и/или микрофон. Организаторът на играта си запазва правото да поиска тези изображения да бъдат изтрити или да иска забрана за публикуване на тези снимки в Интернет, в социалните мрежи и на всякакви други места за споделяне с широк кръг потребители, както и да иска забрана за използването им за промоционални цели, както и да търси обезщетение за причинени вреди и пропуснати ползи.

Подсъдност

33. Всички спорове, породени или свързани по какъвто и да било начин с провеждането, резервирането, заплащането и участието в Играта, както и относно тълкуването, недействителността, попълването на празноти приспособяването към нововъзникнали обстоятелства на настоящите Общи условия, се подчиняват на законите на Република България и ще се решават от страните в дух на взаимно разбирателство и добра воля, със споразумение, а при непостигане на такова, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от Софийски районен или Софийски градски съд, в зависимост от правилата за родовата подсъдност, съгласно Гражданския процесуален кодекс на РБ.

Заключителни разпоредби

34. Организаторът на играта е лицензиран Администратор на лични данни и има право да събира и съхранява тези, които са необходими за попълването на декларациите.
35. Организаторът на играта запазва правото си да променя правилата на играта и общите условия по всяко време, като същите се считат известни на третите лица от момента на качването им на сайта на клуба „Mentalist“.